باروری

عصر مهاجرت، راهکار چیست؟

۱۴۰۰ آذر ۰۳

مخالفت با مهاجرت تنها مشکل پیری جمعیت و سیل ورود مهاجر به مرزها را تشدید می کند؛ ارائه مسیرهای امن و قانونی برای مهاجرت می تواند یک راهکار باشد.

جزئیات

نوید کاهش جمعیت

۱۳۹۷ اسفند ۰۴

در صورتی که کاهش احتمالی و تدریجی جمعیت ناشی از انتخاب آزادانه باشد، می‌بایست مورد استقبال قرار گیرد. در واقع، نرخ اندک باروری و پیری جمعیت، چالش بزرگ جمعیت شناختی در راستای رفاه بشر، نیست؛ ولی بالا بودن نرخ باروری و رشد سریع جمعیت در پاکستان، بیشتر کشورهای خاورمیانه و آفریقا معضلی است که می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

جزئیات