منطقه الفراغ

دایره دخالت دین در زندگی تا کجاست؟

۱۴۰۰ دی ۰۷

دو حوزه منطقه‌الفراغ و منطقه ممنوعه وجود دارد که در این موارد، دین وارد نمی‌شود.

جزئیات