مصرف گرایی

مفهوم زهد و مصرف‌گرایی در طریق امام‌علی(ع) (بخش ششم)

۱۴۰۲ مرداد ۳۱

اسلام واقعی مبتنی بر طریق اهل‌بیت(ع) است، زیرا طریق اهل‌بیت بر صلح، همزیستی، تفاهم، برادری و نزدیکی قلوب استوار است

جزئیات

مفهوم زهد و مصرف‌گرایی در طریق امام‌علی(ع) (بخش‌پنجم)

۱۴۰۲ مرداد ۲۵

وقتی انسان اندیشه خویش را وا نهد، دنیای مصرفی و تبلیغات سریع او را در کنترل خود گرفته و به مصرف‌کننده‌ای که دائم به دنبال مادیات است تبدیل می‌کند.

جزئیات

مفهوم زهد و زندگی آسان در طریق امام علی(ع) (بخش دوم)

۱۴۰۲ خرداد ۱۵

چرا مصرف‌گرایی افراطی یکی از بزرگترین بحران‌های زندگی کنونی بشر محسوب می‌شود؟

جزئیات

مفهوم زهد و زندگی آسان در طریق امام علی(ع)

۱۴۰۲ اردیبهشت ۰۷

با مصرف‌گرایی نفس انسان اشباع نمی‌شود، پس شخص سطح تقاضای خود را بالاتر برده و در یک مارپیچ مصرف مستمر گرفتار می‌شود

جزئیات