نقش روحانیت

اسلام بدون روحانیان

۱۳۹۶ آذر ۰۱

امروزه این پرسش مورد مداقه قرار می گیرد که مردم غیر روحانی با روحانیان چه نسبتی برقرار می کنند؟ کارکردهای روحانیان در طول تاریخ، چه تحولاتی را پشت سرنهاده است؟ اقبال و یا ادبار جامعه نسبت به روحانیان به چه میزانی بوده است؟ آیا از روحانی گریزی به روحانی ستیزی پیش خواهیم رفت؟ آینده رابطه جامعه با روحانیان چگونه خواهد بود؟

جزئیات

پیشرفت روحانیت در گرو چیست؟

۱۳۹۵ خرداد ۲۳

موفقیت به صِرف خواستن و دست روی دست گذاشتن حاصل نمی گردد بلکه دستیابی بدان نیازمند تلاش بی شائبه و صرف وقت و انرژی است

جزئیات

دین و اعتماد اجتماعی

۱۳۹۵ خرداد ۱۰

یک جامعه شناس تغییرات پر شتاب جامعه ایرانی را موجب اختلال در سیستم اجتماعی دانست و گفت: جامعه و خانواده های ایرانی در دهه های اخیر در معرض تغییرات پرشتابی بودند که این تغییرات پیامدهایی همچون افزایش آسیب های اجتماعی در پی داشته است.

جزئیات