مناسک گرایی

به جنبه نشاط آور دین بیتشر اهتمام ورزیم

۱۳۹۶ فروردین ۲۷

دین برای سعادت بشر آمده است و شادی و نشاط هم از نیازهای جامعه است؛ چگونه می توان دیندار و در عین حال بانشاط بود؟ دکتر علی اردشیر انتظاری، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: وقتی مناسک گرایی در جامعه شدت پیدا کند، جنبه های مناسکی خیلی قوی می شود و جنبه های مناسکی هم بیشتر روی جنبه های حزن آلود متمرکز می شود درحالی که ما مناسک دینی هم داریم که شادی آور است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

جزئیات