زهد

مفهوم زهد و زندگی آسان در طریق امام علی(ع) (بخش چهارم)

۱۴۰۲ تیر ۲۵

چگونه زیاده‌خواهی منجر به بروز جنگ و درگیر‌ی‌ می‌شود؟

جزئیات

مفهوم زهد و زندگی آسان در طریق امام علی(ع) (بخش سوم)

۱۴۰۲ تیر ۰۳

انسان باید اموالش را درست مدیریت کند، در غیر این ورشکست خواهد شد. این اصل نه تنها در زندگی شخصی که بر مدیریت اقتصاد کشور نیز حاکم است

جزئیات

مفهوم زهد و زندگی آسان در طریق امام علی(ع) (بخش دوم)

۱۴۰۲ خرداد ۱۵

چرا مصرف‌گرایی افراطی یکی از بزرگترین بحران‌های زندگی کنونی بشر محسوب می‌شود؟

جزئیات

زهد واقعی ترک لذت های نامشروع است نه ترک دنیا

۱۳۹۸ مرداد ۱۰

يكى از زاهدان سوى سلطانى تجمل پرست برفت كه در شكوه و جاه و فرمانروايى خويش غرق بود. سلطان به او روى كرد و گفت: تو زاهد هستى؟ زاهد پاسخ داد: ولى تو از من زاهدترى. زيرا من از دنيايى روى گردانده ام كه فانى است و تو از آخرتى روى گردانده اى كه باقى است.

جزئیات

تحریف معنوی مفاهیم دینی

۱۳۹۸ فروردین ۱۰

از امور مهم در آسیب دیدن دین و دینداری تحریف معنوی مفاهیم دینی است به گونه ای که مفاهیم دینی دگرگون شده و قلب ماهیت می دهد و به چیزی دیگر جز آنچه وضع اصلی آن است تغییر می یابد و بالطبع آنچه به عنوان دین بر اساس مفاهیمی دگرگون شده ارائه می گردد نمی تواند راهبر و هدایتگر و واصل به مقصود باشد

جزئیات