بحران زیست محیطی

خاورمیانه غیرقابل سکونت می شود

۱۴۰۰ شهریور ۰۳

یکی از مناطقی که شدیدترین ضربه را از تغییرات اقلیمی خورده، خاورمیانه است و این درحالی است که منطقه هیچ آمادگی ای در مواجهه با این مشکل ندارد

جزئیات

خاورمیانه غیرقابل سکونت می شود

۱۴۰۰ شهریور ۰۳

یکی از مناطقی که شدیدترین ضربه را از تغییرات اقلیمی خورده، خاورمیانه است و این درحالی است که منطقه هیچ آمادگی ای در مواجهه با این مشکل ندارد

جزئیات

فروپاشی تمدنها

۱۳۹۶ آذر ۱۲

جنگ و خشکسالی هر روز بیشتر رخ مینماید، تمدنهای قدیمی را ساقط کرد و بافت منسجم جوامع امروزی را از هم گسست. به کدامین سو می‌رویم؟ آیا این بلا دامان کشورهای غربی را نمی‌گیرد؟

جزئیات