مبارزه با استبداد

عوامل شکست دموکراسی‌های نوظهور

۱۳۹۷ دی ۱۱

مرکز مطالعات راهبردی المستقبل، در طی همایش هم‌اندیشی ماهانه‌ی خود که با مشارکت تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از چهره‌های حقوقی، دانشگاهی، رسانه‌ای و مطبوعاتی شنبه‌ها در انجمن هفتگی در دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی-تبلیغاتی نبأ برگزار می‌شود، موضوعی را تحت این عنوان مطرح ساخت: «چرا دموکراسی‌های نوپدید شکست می‌خورند؟».

جزئیات

اسانترین راه رسیدن به حکمرانی شایسته

۱۳۹۷ آذر ۲۴

آیت‌الله شیرازی همواره بر آموختن علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید داشته است. به عقیده ایشان کلید رسیدن به حکومتی ایده آل و مطلوب در گرو دو اصل است: یکی مطالعه و تحقیق در زمینه سیاست و حکمرانی و دیگری فرهنگ‌سازی. اما این مهم صورت نمی‌گیرد مگر اینکه افق دید خود را گسترده ساخته و درهای فکر و اندیشه خویش را به روی تجارب و دستاوردهای ملل مختلف بگشاییم.

جزئیات

چرا قدرت‌های سیاسی از اندیشیدن می‌ترسند؟

۱۳۹۷ فروردین ۲۸

مشاهده حوادث و رویدادهای تاریخی نشان می دهد که سیاستمداران هیچ چیز را به اندازه تفکر برای بقای خود خطرناک نمی دانند، از این رو می کوشند تا با صاحبان اندیشه مقابله کرده و آنان را به حاشیه برانند.

جزئیات

آزاد اندیشی و نابودی استبداد

۱۳۹۶ دی ۲۴

آزادی اندیشه و تکثر گرایی دو ویژگی جوامع پیشرفته و متمدن است. با پذیرش و گسترش این دو خصیصه، مردم دیگر نیازی به تظاهر و دورویی نمی بینند و به راحتی با دیگر افراد و گروه‌ها ارتباط برقرار می کنند؛ حکمفرمایی اعتدال و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها نیز از نتایج وجود این دو ویژگی در کشورهای غربی است. این درحالی است که کشورهای عربی-اسلامی با توسل به تعصبات کورکورانه و دگم اندیشی از قافله تمدن عقب مانده و خود را اسیر دست استبداد نموده اند.

جزئیات