سیاست دیکتاتور

چرا قدرت‌های سیاسی از اندیشیدن می‌ترسند؟

۱۳۹۷ فروردین ۲۸

مشاهده حوادث و رویدادهای تاریخی نشان می دهد که سیاستمداران هیچ چیز را به اندازه تفکر برای بقای خود خطرناک نمی دانند، از این رو می کوشند تا با صاحبان اندیشه مقابله کرده و آنان را به حاشیه برانند.

جزئیات