مدیریت اسلامی

ویژگیهای ده گانه مدیر موفق

۱۳۹۵ اسفند ۰۷

برای آنکه یک مدیر بتواند کشتی مدیریت خود را از دریای پرتلاطم حوادث و ناآرامیها با موفقیت عبور داده و به ساحل موفقیت و پیروزی رساند، باید ویژگیهایی داشته باشد که کمبود کمی و کیفی هریک از آنها موجب ضعف و حتی شکست در عرصه مدیریت می گردد:

جزئیات

مدیریت، رمز پیشرفت ملتها

۱۳۹۵ اسفند ۰۲

رسیدن به اوج سخت است و در اوج ماندن سخت تر. بسیاری از کسانی که قله های موفقیت را فتح می کنند، دیری نمی گذرد که به زیر کشیده می شوند و دلیل این شکست آن است که فن مدیریت را نیاموخته اند؛ مقاله ذیل به اهمیت مدیریت در شئون مختلف زندگی پرداخته، پاره ای از اصول و قواعد حاکم بر آن را از دیدگاه آیت الله سید محمد شیرازی تبیین می نماید.

جزئیات

مبارزه با چاپلوسی و تملق در مدیریت اسلامی

۱۳۹۵ مرداد ۱۹

فکر نقدنشده، هم‌چون درخت هرَس‌نشده به‌بار نمی‌نشیند و قدر و قیمت گوهر فکر تا در بوته‌ی نقد، تفتیده نشده باشد مشخص نمی‌شود.

جزئیات