تساوی حقوق

نگاه انسان گرایانه در حکومت و مدیریت

۱۳۹۷ تیر ۲۰

رفتارهای حکومتی و مدیریتی به شدت متأثر از نوع نگاه به مردمان و اداره شوندگان است و هرگونه تلقی از آنان به نوعی رفتار منجر می گردد. لازمه حکومت و مدیریتی مبتنی بر روابط و مناسبات صحیح انسانی، نگاه انسان گرایانه است یعنی برای همه ارزش و کرامت و حرکت قائل شدن و حکومت و مدیریت را برای آنان و در خدمت ایشان دیدن

جزئیات

کلید کاهش تنش ها، مبارزه با تبعیض و نابرابری است

۱۳۹۶ دی ۱۲

یکی از موضوعاتی که این روزها در جامعه ایران بسیار رواج یافته و به یکی از دغدغه های اساسی مردم بدل شده، مساله توزیع درآمد و همچنین سهم مردم عادی از توزیع منزلت‌های اجتماعی و سیاسی است، توجیه قرار گرفتن عده‌ای در بالای نردبان ثروت و منزلت اجتماعی چیست؟ آیا وجود شایستگی و تلاش برخی افراد و وجود شرایط و فرصت های برابر است که همه می‌توانسته‌اند از آنها استفاده کنند یا اینکه چون امتیازها و فرصت در اختیار گروه خاصی می‌باشد، عده‌ای بر پله‌های بالا نشسته و اکثر مردم با دیوارها و موانع پیدا و پنهان از این فرصتها بازمانده‌اند؟

جزئیات

بانوی معاصر و توهم آزادی

۱۳۹۶ خرداد ۱۵

برابری زن و مرد و پاسداشت حقوق و کرامت بانوان، یکی از شاخصه های جوامع مترقی است. جوامع غربی در بهبود کیفیت زندگی زنان و رعایت تساوی آنان با مردان، خود را پیشگام می دانند، اما تحقیقات نشان می دهد که در این کشورها نیز زنان مورد سوء استفاده های بسیار قرار گرفته و حقوقشان پایمال می شود. مقاله پیش رو ضمن اشاره به وضعیت زنان در کشورهای غربی، نگاه اسلام را به مقوله حقوق زن و مرد مورد بررسی قرار می دهد.

جزئیات

پاسداشت کرامت انسان در سیره پیامبر خاتم

۱۳۹۵ آذر ۲۰

او برترین مخلوق و علت خلقت بود ولی در همان حال کرامت هیچ بشری را نادیده نمی‌گرفت. چنین نگاهی بود که دوست و دشمن را پروانه‌وار گرد شمع وجودش جمع کرده بود.

جزئیات