وظایف حاکم اسلامی

حقوق شهروندی در اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

حق شهروندی یکی از حقوق ابتدایی بشر است و در چارچوب آن دولت ها از هرگونه تبعیض قائل شدن بین مردم با نژادها و مذاهب گوناگون منع می شوند. در اسلام نیز با بیان حقوق و تکالیفی که مردم و حاکمان بر یکدیگر دارند، کوشیده شده است تا حقوق شهروندی به نیکی پاسداشته شود.

جزئیات

بنیان‌های دینی میانه‌روی و تفکر اعتدالی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

اعتدال و میانه‌روی علاوه بر اینکه با عقل و وجدان بشری مطابقت دارد امری فطری نیز به شمار می‌رود. خداوند در خلقت عالم هستی توازن و تعادل را جزو ذاتی مخلوقات قرار داده است. هر موجود متعادلی زیبا و دلنوازتر است. خدا در عالم تشریع نیز به تعادل و اعتدال توجه ویژه کرده، در قرآن مجید به صورت صریح به مسأله مهم «اعتدال» می پردازد و اعتدال و میانه‌روی را الگویی برای به‌زیستن قرار می دهد.

جزئیات