رویترز

66

خروج روز افزون فعالان عراقی از کشور

۱۳۹۹ آبان ۰۱

وقوع قتل های هدفمند، فعالان جوان جامعه مدنی عراق و روزنامه نگاران را وادار به خروج از کشور کرده است

جزئیات

مقابله زنان سیاه‌پوست عرب با معیارهای نژادپرستانه زیبایی

۱۳۹۹ تیر ۱۱

زنان عرب سیاهپوست از اعتراضات جهانی ضد نژادپرستی الهام گرفته‌اند تا با تبعیض‌ و کلیشه های زیبایی حاکم بر خاورمیانه مقابله کنند

جزئیات