گفتگوی تمدنها

همزیستی ادیان

۱۳۹۸ فروردین ۱۴

گردهمایی کلیساهای اروپا: «تفاوت‌های دینی ما را از یکدیگر دور نمی‌کند، بلکه در بسیاری از حوزه‌های زندگی توانمندتر می‌سازد.»

جزئیات

خطر زوال فرهنگی

۱۳۹۷ دی ۰۵

یکی از خطراتی که جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی را تهدید می‌کند تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ارزش های جامعه است. اما علی رغم این تهدیدات ما می توانیم با احیای مفاهیم اسلامی، بازبینی و اصلاح معیارهای فرهنگی خود و نیز گفتگوی مسالمت آمیز، به میزان زیادی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

جزئیات

جدال هویتها در جامعه

۱۳۹۷ خرداد ۲۸

«پیکو پارک» در کتاب خود «سیاست جدید هویت» معتقد است که وجود هویت‌های اجتماعی متعدد بدان معنا نیست که تمام اینها در عمق و ریشه با یکدیگر متفق و همسان باشند، زیرا رفتارهایی که بیانگر ارتباط بین انسان‌هاست از نظر ساختاری و شکل و ارزش و انواع رویکردها متفاوت است.

جزئیات

روشنفکری و شروط اعتدال

۱۳۹۶ بهمن ۳۰

یکی از شروط حرکت به سمت پیشرفت، گفت‌وگو و تبادل فرهنگی با دیگر جوامع و ملت‌هاست. اما این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه انسان‌ها دگم اندیشی را کنار گذاشته و با دیدی باز به جهان پیرامون بنگرند؛ همچنین بکوشند که در این ارتباط، تنها تأثیرپذیر نباشند؛ بلکه علاوه بر دریافت تجارب و دانش دیگران، بر آنان تأثیر گذاشته و آنها را با اندیشه و ارزش‌های خود آشنا سازند.

جزئیات

ضرورت افشاگری نخبه‌گان دینی

۱۳۹۶ بهمن ۱۷

در اوضاع کنونی کشورهای اسلامی، که جولانگاه خشونت ورزان و افراط گرایان شده است بر نخبگان و صاحبان علم و فرهنگ است که به فهمی عمیق و ریشه ای از دین دست یابند و بکوشند تا با اتخاذ شیوه های اعتدالی، پیام و آموزه های دین را به شکلی ارائه کنند که با عقل متکامل بشری و فطرت و سرشت انسان همخوانی و همراهی داشته باشد.

جزئیات

رقابت‌ برای از بین بردن جهان

۱۳۹۶ تیر ۰۸

صاحبان قدرت در جهان بر این گمانند که با برافروختن آتش فتنه و آشوب در دیگر کشورها می توانند منافع خود را حفظ کنند و بر ثروت و شوکت خود بیفزایند، غافل از آنکه هر آن ممکن است مهار این شعله از دست آنها خراج شده و دامن آنان را نیز بگیرد؛ پس بر آنهاست که با خردورزی و هوشیاری به بازنگری سیاست‌های خود بپردازند و بدانند که تنها راه نجات، اعتدال است.

جزئیات

ادیان بر سر دو راهی اثبات وجود و تضاد تمدن‌ها

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷

در سال‌های اخیر شاهد تشدید برخورد بین ادیان و مذاهب مختلف بوده‌ایم؛ امری که به ارتکاب جرم و جنایت توسط مدعیان دینداری دامن زده است. این اختلاف بین پیروان ادیان مختلف در حالی است که آزادی مذهب و عقیده از حقوق اولیه هر انسانی است و دولتمردان موظفند این حق را به رسمیت شناخته و با وضع قوانین حمایتی، اجرای آن را تضمین کنند.

جزئیات

خطر زوال فرهنگی

۱۳۹۶ فروردین ۲۴

یکی از خطراتی که جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی را تهدید می کند تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ارزش های مردم است. اما علی رغم این تهدیدات ما می توانیم با احیای مفاهیم اسلامی، بازبینی و اصلاح معیارهای فرهنگی خود و نیز گفتگوی مسالمت آمیز، به میزان زیادی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

جزئیات

تعدد فرهنگی، گفتگو یا جنگ تمدنها

۱۳۹۵ اسفند ۳۰

تنوع و تعدد فرهنگی از عوامل تمدن ساز و سبب اقتدار جامعه است؛ اما اختلاف دیدگاهها در خصوص ادیان به ویژه دین اسلام مانع قدرتمندی است که پذیرش فرهنگ های گوناگون را با خطر مواجه کرده و موضع موافقان ادغام فرهنگی و یکدست کردن جامعه را تحکیم می بخشد.

جزئیات

ایدئولوژی خشونت و خشونت ایدئولوژی

۱۳۹۵ اسفند ۰۵

خشونت رفتاری است برآمده از ساختار ذهنی حاکم بر یک فرد که اگر مهار نگردد گسترش یافته، کل ساختار جامعه و رفتار و فرهنگ مردم را تحت تأثیر خود قرار می دهد. با استمرار ایدئولوژی خشونت ناهنجاری های اجتماعی فراگیر شده، مجالی برای خردورزی و اصلاح باقی نمی ماند و در چنین شرایطی امید به رشد و شکوفایی جامعه تصوری پوچ و واهی است.

جزئیات

به سوی صلح توحیدی

۱۳۹۵ خرداد ۱۰

جنگ و کشتار امروز شاید بیش از هر زمان دیگر دنیا را فراگرفته. انسانهای بیگناه در هر سوی عالم کشته می شوند و سازمانهای جهانی نتوانستند صلح و دوستی را برای جهانیان به ارمغان اورند پس چگونه می توان این ارزوی بشری را محقق ساخت؟

جزئیات

زمینه های شکل گیری خشونت، "تعددیت" راه مقابله با اندیشهه ای افراطی

۱۳۹۵ فروردین ۳۱

گفتگو با دکتر بهشتی استاد علوم سیاسی: در جوامع امروزی که فرهنگ ها و اندیشه های متضاد در هم امیخته شده باید «تعدد گرایی» را به رسمیت شناخت

جزئیات